Програма проведення щорічного регіонального конкурсу якості "100 кращих товарів Сумщини"

1. Підстава проведення Конкурсу

Регіональний етап конкурсу якості продукції (товарів, робіт, послуг) «100 кращих товарів Сумщини» (далі – Конкурс) проводиться відповідно до:

– Указу Президента України від 13 липня 2005 року № 1105/2005 «Про заходи щодо вдосконалення діяльності у сфері технічного регулювання та споживчої політики»;

– Указу Президента України від 23 лютого 2001 року № 113  «Про заходи щодо підвищення якості вітчизняної продукції»;

– Постанови Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2001 року № 1502 «Про щорічний Всеукраїнський конкурс якості»;

– Концепції державної політики у сфері управління якістю продукції (товарів, робіт, послуг), затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2002 року № 447-р;

– Порядку проведення Всеукраїнського конкурсу якості продукції (товарів, робіт, послуг) «100 кращих товарів України», затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 19 травня 2003 року № 89 «Про затвердження нормативно-правових актів, що стосуються Всеукраїнського конкурсу якості продукції (товарів, робіт, послуг) «100 кращих товарів України» (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 3 липня 2003 року за № 541/7862) (далі – Порядок проведення Конкурсу);

2. Організатори Конкурсу

Організатором Конкурсу є державне підприємство «Сумський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» за сприяння Сумської обласної державної адміністрації.

3. Мета й завдання Конкурсу

3.1 Конкурс – це обласний захід пропагування якості та конкурентоспроможності вітчизняної продукції.

Конкурс проводять з метою об'єднання зусиль, спрямованих на підвищення якості та конкурентоспроможності вітчизняної продукції, сприяння впровадженню на підприємствах Сумської області сучасних методів управління.

3.2 Основними завданнями Конкурсу є:

–       визначення на конкурсній основі кращої вітчизняної продукції (товарів, робіт, послуг);

–       сприяння виробництву високоякісної й конкурентоспроможної вітчизняної продукції (товарів, робіт, послуг), насичення якісною продукцією ринку України, задоволення потреб та очікувань споживачів;

–       підтримка ініціатив і зусиль товаровиробників щодо підвищення якості продукції (товарів, робіт, послуг);

–       створення сприятливих умов щодо розроблення та впровадження на підприємствах, в організаціях та установах Сумської області систем управління якістю, систем екологічного управління, систем управління безпечністю харчових продуктів, а також інших сучасних систем управління;

–       поширення і пропагування досвіду підприємств та організацій, які виробляють/надають високоякісну продукцію (товари, роботи, послуги);

–       підвищення інформованості органів влади, підприємств, установ, організацій, громадських організацій та населення щодо якісної вітчизняної продукції (товарів, робіт, послуг) та її виробників.

4. Терміни та визначення понять

Експерт – фахівець, який має відповідну кваліфікацію, теоретичну та практичну підготовку, необхідну для проведення робіт у рамках Конкурсу щодо оцінювання якості продукції (товарів, робіт, послуг) має статус аудитора чи кандидата.

Експертні групи – групи, склад яких сформовано з експертів Конкурсу для оцінювання якості продукції (товарів, робіт, послуг) учасників Конкурсу.

РКК – Регіональна конкурсна комісія.

5. Організаційна структура Конкурсу

5.1 Для організації проведення Конкурсу та визначення переможців створюють конкурсні комісії згідно з Порядком проведення Конкурсу та положеннями про конкурсні комісії. На регіональному етапі – РКК.

5.2 Участь у Конкурсі беруть на добровільних засадах підприємства, організації та установи усіх форм власності, які належним чином зареєстровані та мають виробничі потужності винятково на території України.

5.3 У рамках Конкурсу визначають продукцію (товари, роботи, послуги) за такими номінаціями:

–       продукція;

–       роботи та послуги.

Номінацію продукція поділяють на такі групи:

– продовольчі товари;

– промислові товари для населення;

– товари виробничо-технічного призначення;

– вироби народних художніх промислів.

Назва продукції (товарів, робіт, послуг) у номінаціях має відповідати Державному класифікатору продукції та послуг ДК 016:2010.

5.4 Учасників Конкурсу поділяють у кожній номінації за категоріями підприємств: на малі, середні та великі.

Категорія підприємства

Мале

Середнє

Велике

Чисельність працівників на підприємстві

До 50 осіб

Від 51 особи до 250 осіб

Більше ніж 250 осіб

5.7 Організаційно-методичне, технічне та інформаційне забезпечення Конкурсу здійснює державне підприємство «Сумський регіональний науково-виробничий центр стандартизації метрології та сертифікації» (секретаріат РКК), що належить до сфери управління Мінекономрозвитку, а саме:

–       проводить облік та опрацювання документів, надісланих РКК;

–       обробляє інформацію РКК, формує та проводить аналіз бази даних щодо продукції (товарів, робіт, послуг) та її виробників;

–       формує склад експертних груп, координує їхню діяльність та узагальнює звітні матеріали з оцінювання якості продукції (товарів, робіт, послуг);

–       формує матеріали для каталогу «100 кращих товарів України»;

–       здійснює організаційні заходи щодо підготовки та проведення виставки «100 кращих товарів Сумщини»;

–       готує рекламно-інформаційні матеріали про Конкурс для розміщення у засобах масової інформації, на web-сайті ДП «Сумистандартметрологія» (www.gcsms.com.ua).

6. Проведення регіонального етапу Конкурсу

6.2.1 Для проведення регіонального етапу утворюють РКК, які діють на підставі Положення про РКК.

6.2.2 РКК відповідно до покладених на неї завдань:

–       організовує проведення Конкурсу на регіональному етапі, зокрема, визначає та затверджує відповідні заходи у рамках регіонального етапу Конкурсу, зразки призів (нагород) та дипломів фіналістів Конкурсу на регіональному етапі;

–       інформує відповідно до Програми проведення Конкурсу підприємства, установи, організації, засоби масової інформації, громадськість щодо мети та завдань, заходів, які проводять у рамках Конкурсу, термінів їх проведення;

–       затверджує склад експертів та склад експертних груп Конкурсу на регіональному етапі для аналізування та оцінювання якості продукції (товарів, робіт, послуг);

–       надає консультаційну допомогу підприємствам (організаціям, установам) з питань проведення Конкурсу;

– планує та проводить у регіоні заходи щодо пропагування поліпшення якості та конкурентоспроможності продукції, сприяння впровадженню на підприємствах (організаціях) регіону сучасних систем управління;

– аналізує подані на Конкурс матеріали, оцінює та оглядає продукцію (товари, роботи, послуги) підприємств-учасників Конкурсу;

– визначає кращу продукцію (товари, роботи, послуги) учасників Конкурсу на регіональному етапі,

– підсумовує результати Конкурсу та організовує нагородження учасників на регіональному етапі.

6.2.3 Для участі в Конкурсі підприємство, організація чи установа (надалі – учасник Конкурсу) подає до РКК заявку встановленого зразка та сплачує реєстраційний внесок.

Кінцевий термін подання заявки, документів учасників та сплати реєстраційного внеску для участі в регіональному етапі Конкурсу – 10 липня 2017 року.

6.2.4 Учасник Конкурсу на регіональному етапі подає до секретаріату РКК обов’язковий комплект документів.

До обов’язкового комплекту документів учасника Конкурсу належать:

– анкета-самооцінки, завірена керівником підприємства (організації);

– звіт учасника Конкурсу;

– копія звіту з праці за І квартал поточного року (за формою № І–ПВ) (копію звітного балансу підприємства або копію звіту фізичної особи про сплату єдиного податку);

– довідка про надходження претензій та рекламацій від споживачів на продукцію (товар, роботу, послугу) підприємства.

7. Оцінювання якості продукції (товарів, робіт, послуг)

7.1 Для оцінювання якості продукції (товарів, робіт, послуг), яка представлена на Конкурс, РКК формує експертну групу.

До складу експертної групи входять фахівці, які мають відповідну кваліфікацію, теоретичну та практичну підготовку, необхідну для проведення робіт у рамках Конкурсу щодо оцінювання якості продукції (товарів, робіт, послуг) мають статус аудитора чи кандидата.

7.2 Оцінюють якість продукції (товарів, робіт, послуг) експерти Конкурсу за бальною системою за основними та додатковими критеріями, встановленими для кожної номінації.

7.3 На регіональному етапі оцінюють якість продукції (товарів, робіт, послуг) експертні групи на підставі основних критеріїв за документами та матеріалами, які подають учасники Конкурсу.

7.4 Підсумкова сума балів для визначення переможців, лауреатів та фіналістів Конкурсу в кожній номінації складається із суми балів за основними та додатковими критеріями оцінювання.

8. Нагородження учасників Конкурсу

8.1 Нагородження учасників Конкурсу організовують та здійснюють РКК.

8.2 За результатами проведеної роботи з оцінювання якості продукції (товарів, робіт, послуг) РКК визначає в кожній номінації переможців Конкурсу, які набрали найбільшу кількість балів.

8.3 РКК самостійно установлюють зразки нагород, дипломів та терміни проведення нагородження учасників регіонального етапу Конкурсу.

8.4 За результатами проведення Конкурсу проводять виставку «100 кращих товарів Сумщини».

9. Фінансове забезпечення Конкурсу

9.1 Фінансують роботи, пов’язані з проведенням Конкурсу, за рахунок реєстраційних та цільових внесків учасників Конкурсу, а також інших, не заборонених законодавством України, джерел фінансування.

9.2 РКК визначає у Програмі проведення Конкурсу розміри реєстраційних та цільових внесків ( на інформаційне забезпечення) учасників Конкурсу на регіональному етапі Конкурсу.

9.3 Учасники Конкурсу вносять реєстраційні та цільові внески.

Підставами для цільового фінансування Конкурсу його учасниками є:

– Порядок проведення Конкурсу;

– Програма проведення Конкурсу;

– Підсумковий протокол РКК;

– Договір між учасником Конкурсу та уповноваженою організацією (за необхідності).

9.4 На регіональному етапі Конкурсу за кожну окрему назву типу (виду) продукції (товару, роботи, послуги) відповідно до встановлених номінацій Конкурсу розмір реєстраційного внеску не повинен перевищувати 3000,00 грн. Порядок внесення реєстраційного та цільового внесків (на інформаційне забезпечення) та його розмір остаточно встановлюють РКК.

9.5 РКК самостійно визначає та реалізовує в межах чинного законодавства інші фінансові стосунки з учасниками Конкурсу. При цьому враховують заплановані заходи та обсяг робіт щодо організації та проведення Конкурсу на регіональному етапі.

9.6 У разі ненадходження реєстраційного або цільового внесків за кожну окрему назву типу (виду) продукції (товару, роботи, послуги) відповідно до встановлених номінацій Конкурсу зазначену назву типу (виду) продукції (товару, роботи, послуги) до участі в Конкурсі не допускають.

9.7 Оплата учасником Конкурсу реєстраційних або/та цільових внесків не є гарантією того, що його продукцію (товар, роботу, послугу) буде визначено переможцем Конкурсу.

9.8 У разі відмови учасника Конкурсу від подальшої участі в ньому реєстраційний та цільовий внески не повертаються.

9.9 ДП «Сумистандартметрологія» витрачає цільові внески учасників Конкурсу на:

–       організаційно-методичне, правове, технічне, інформаційно-рекламне забезпечення проведення конкурсу;

–       розроблення та закупівлю призів (нагород) і дипломів учасників Конкурсу;

–       підготовку, видання та розповсюдження інформаційних матеріалів;

–       підготовку інформації про учасників Конкурсу та їхню продукцію (товари, роботи, послуги) на web-сайті ДП «Сумистандартметрологія» (www._www.gcsms.com.ua).

         9.10 Фінансові умови участі підприємств (установ, організацій) в окремих заходах і проектах Конкурсу формують на добровільних засадах. При цьому враховують фактичні витрати на розробку та реалізацію цих заходів, проектів.