Сертифікація промислової продукції

ДП «Сумистандартметрологія», як орган із сертифікації, має компетентний персонал з багаторічним досвідом та технічною компетентністю, що дає можливість проводити сертифікацію на високому рівні

ДП «Сумистандартметрологія» виконує роботи з добровільної сертифікації продукції та послуг.

Оцінка відповідності продукції

Орган з сертифікації ДП «Сумистандартметрологія» акредитований НААУ відповідно до вимог ДСТУ ISO\IEC 17065: 2014 (ISO\IEC 17065: 2012) (атестат акредитації №1О217 від 01.07.2018 р.) на проведення робіт з оцінки відповідності продукції, процесів і послуг вимогам технічних регламентів:

 
- з електромагнітної сумісності обладнання; 
- засобів індивідуального захисту; 
- безпеки обладнання, що працює під тиском; 
- безпеки машин.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ

ПРОДУКЦІЇ ДП «СУМИСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ»

Орган з оцінки відповідності продукції ДП «Сумистандартметрологія» (далі в тексті ООВ) проводить роботи з оцінки відповідності продукції за ініціативою заявника.

Оцінка відповідності проводиться з метою підтвердження відповідності продукції вимогам національних стандартів, добровільне застосування яких розцінюється, як доказ відповідності вимогам технічних регламентів.

Замовники робіт з оцінки відповідності несуть відповідальність за забезпечення того, що їхня продукція відповідає вимогам технічних регламентів.

З інформацією про послуги, які надає орган з оцінки відповідності ДП «Сумистандартметрологія» можна ознайомитися, на цьому сайті, за телефонами (0542) 33-44 –62; (0542) 33-33-78; (0542) 67-76-02  чи особисто завітавши за адресою: м.Суми, вул.Харківська,101.

З питань сертифікації промислової продукції звертайтесь за номером: 0958836143 - Кисляк Володимир Вікторович (Провідний фахівець із сертифікації).

Послуги ООВ є загальнодоступними для всіх без винятку заявників, незалежно від величини підприємства, його значимості, належності до асоціацій, груп тощо. Оцінка відповідності не залежить від кількості вже зареєстрованих кожним конкретним суб’єктом господарювання декларацій та сертифікатів перевірки типу.

Всі роботи з оцінки відповідності оплачуються заявником на підставі договорів між заявником і ООВ ДП "Сумистандартметрологія» (форма згідно програми «1С Підприємство»).

 ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ

Орган оцінки відповідності створений на базі державного підприємства «Сумистандартметрологія».

ООВ в своїй діяльності керується чинним законодавством України, керівними та нормативними документами законодавчих і виконавчих органів, Статутом, Настановою та іншими документами.

ООВ здійснює свою діяльність недискримінаційним чином відповідно до встановлених процедур так, щоб не перешкоджати або ускладнювати доступ замовникам з дотриманням умов конфіденційності робіт та іншим зацікавленим організаціям.

Діяльність та структура ООВ ДП «Сумистандартметрологія» базується на відповідності вимогам ДСТУ ISO/IEC 17065:2014.

ООВ має штатний персонал, який:

- підпорядковується керівнику ООВ;

- є компетентний стосовно виконуваних функцій, охоплюючи виконання процедур та оформлення документації, необхідної для процесу оцінки відповідності;

- вільний від впливу тих осіб, які можуть бути зацікавленими у результатах оцінки відповідності.

В ДП «Сумистандартметрологія» працює штатний персонал, який виконує певні види діяльності під контролем ООВ на стадіях аналізування та прийняття рішення щодо сертифікації/оцінювання відповідності.

Інформація про кваліфікацію, досвід та підготовленість персоналу ООВ зберігається в особових картках та планах підготовки персоналу, що актуалізуються щороку інспектором з кадрів.

Персонал ООВ має чіткі документально оформлені посадові інструкції, що встановлюють його права, обов’язки та відповідальність.

ООВ встановлює критерії компетентності персоналу, які забезпечують, що оцінка відповідності провадиться ефективно і однаковим чином.

Підтвердженням компетентності персоналу є документи щодо вищої освіти, досвіду роботи за фахом та в сфері аудиторської діяльності, посвідчення з підвищення кваліфікації, сертифікати аудитора (документальне підтвердження щодо участі у семінарах, конференціях тощо.

Персонал ООВ, що бере участь у процесі оцінки відповідності, ознайомлюється під підпис зі своєю посадовою інструкцією, згідно з якою він зобов’язується, зокрема:

- додержуватися встановлених ООВ правил, зокрема правил, що стосуються конфіденційності і незалежності від комерційних та інших інтересів; 

- повідомляти про будь-яку спільну діяльність у минулому або на час призначення щодо оцінки відповідності.

ООВ має та постійно актуалізує повну інформацію про кваліфікацію, підготовленість і фаховий досвід кожного спеціаліста, що бере участь у процесі оцінки відповідності. Стосовно кожного спеціаліста ООВ постійно ведеться облік відомостей про навчання і підвищування кваліфікації.

Керівник ООВ здійснює управління діяльністю ООВ, несе персональну відповідальність за його функціонування перед Міністерством розвитку і торгівлі України.

Оцінка відповідності вимогам технічних регламентів

Орган з оцінки відповідності ДП «Сумистандартметрологія» (далі - ООВ) акредитований НААУ на відповідність ДСТУ ISO\IEC 17065: 2014 (ISO\IEC 17065: 2012) (атестат акредитації №1О217 від 11.02.2016 р.) на проведення робіт з оцінки відповідності світлотехнічної продукції вимогам:

- Технічному регламенту з електромагнітної сумісності обладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 N 1077. (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 20.06.2012 №631);

- Технічного регламенту безпеки машин затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 30.01.2013 № 62.

- Технічного регламенту засобів індивідуального захисту, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2008 № 761. 

- Технічного регламенту безпеки обладнаннящо працює під тиском , затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 19.01.2011 № 35. (Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ №1258 від 07.12.2011)

Обов’язкове застосування Технічних регламентів передбачає підтвердження відповідності продукції – видачу документа (декларації про відповідність або сертифіката відповідності) на основі рішення, яке приймається після проведення необхідних процедур оцінки відповідності, що довели виконання встановлених вимог.

ООВ проводить експертизу технічного файлу з наданням висновку щодо відповідності технічної документації вимогам вищезазначених технічних регламентів та може за бажанням замовника взяти на облік декларації про відповідність, а також надає роз’яснення та довідки щодо сфери дії технічних регламентів, об’єктом підтвердження відповідності яких є світлодіодна продукція.

ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ДП "СУМИСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ"

МАЄ РЯД ПРАВ ТА ОБОВ'ЯЗКІВ, ЗОКРЕМА, МАЄ ПРАВО:

- Використовувати Національний знак акредитації на протоколах чи сертифікатах, які він видає у межах своєї галузі акредитації.

- Використовувати Національний знак акредитації спільно зі своїм логотипом або знаком, при цьому розмір Національного знаку акредитації не може бути меншим ніж логотип або знак акредитованого ООВ.

- Використовувати Національний знак акредитації з метою реклами виключно тих робіт, на які він був акредитований.

- Подавати скарги до НААУ або оскаржити дії та рішення НААУ шляхом подання апеляції до комісії з апеляцій НААУ.

- Оскаржити дії та рішення НААУ у судовому порядку.

- Видавати, скасовувати або припиняти дію виданих сертифікатів на продукцію,

- Анулювати або тимчасово призупиняти дію сертифікату на продукцію.

- Вимагати від підприємств-заявників представлення необхідної нормативної документації, в тому числі технічних умов, конструкторської і технологічної документації, стандартів підприємства, показників, які характеризують якість виготовлення продукції і даних про виробництво (структурної схеми виробництва, та переліку найбільш відповідальних технологічних процесів і операцій тощо).

ООВ ДП "CУМИСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ" ЗОБОВ'ЯЗАНИЙ:

- Виконувати всі роботи відповідно до вимог Закону України “Про стандартизацію”, Закону України “Про технічні регламенти та процедури підтвердження відповідності”,  ДСТУISO/IES 17065:2014 «Оцінка відповідності - Вимоги до органів, що сертифікують продукцію, процеси та послуги».

- Передати “Замовнику” результат виконаних робіт та передати акт здачі – приймання.

-Повідомляти «Замовника», якщо схемою сертифікації вводяться нові або змінені вимоги, перевірити впровадження цих змін «Замовником» та вжити заходів, які вимагає схема сертифікації / оцінки відповідності.

- Виконувати у повному обсязі правила і порядок проведення оцінки відповідності продукції, що встановлені законами та нормативними документами, які регламентують його діяльність.

- Забезпечувати правильність відбору зразків продукції особам, які подали заявки на сертифікацію своєї продукції, оформлення актів відбору зразків, актів ідентифікації продукції згідно з встановленими процедурами органу оцінки відповідності (ООВ) для кожного окремого виду продукції;

- Проводити наглядання за оціненою продукцією протягом терміну дії виданих сертифікатів відповідності.

- Дотримуватись встановлених термінів виконання робіт з оцінки відповідності продукції, наведених в договорах/контрактах.

- Проводити роботу з своєчасного внесення змін або виправлень у нормативні документи на основі відповідних дозволів, проводити роботу з своєчасного вилучення застарілої нормативної документації.

- Забезпечувати сувору конфіденційність інформації, що представляє комерційну або виробничу таємницю, отриману під час оцінки відповідності продукції заявника.

-  Повідомляти про можливі зміни, які відбулись з питань акредитації.

                   - ООВ проводить свою діяльність неупереджено, несе відповідальність за неупередженість своєї діяльності з сертифікації / оцінки відповідності та не дозволяє будь-яким комерційним, фінансовим або іншим впливам становити загрозу для неупередженості. Весь персонал ООВ (як внутрішній так і зовнішній) або комітети, які могли б вплинути на діяльність з сертифікації / оцінки відповідності, діють неупереджено.

- Політики і процедури, згідно з якими працює ООВ, недискримінаційні. Процедури не використовуються таким чином, щоб перешкоджати або ускладнювати доступ заявникам, крім тих як передбачено міжнародним стандартом ISO / IEС 17065: 2012 «Оцінка відповідності –Вимоги до органів, що сертифікують продукцію, процеси та послуги».

- ООВ несе відповідальність за зобов'язаннями, що мають юридичну силу, за управління усією інформацією, отриманої або створеної під час виконання діяльності з сертифікації / оцінки відповідності.  Уся інформація, за винятком тієї, що ООВ робить публічно доступною сам або за згодою із замовником, розглядається як приватна інформація та вважається конфіденційною. ООВ інформує замовника завчасно щодо інформації, яку він має намір зробити загальнодоступною.

- Постійно дотримуватися вимог нормативно-правових актів та стандартів з питань акредитації, на відповідність яким його було акредитовано.

- Посилатись на акредитацію тільки стосовно тих робіт, на здійснення яких його було акредитовано.

- Не використовувати надану акредитацію таким чином, щоб дискредитувати Національне агенство з акредитації України (надалі - НААУ), а також не робити будь-яких заяв щодо своєї акредитації, які НААУ може розглядати як помилкові або не правочинні.

- Припинити посилання на акредитацію у своїй документації та рекламі у разі тимчасового зупинення дії або скасування атестата про акредитацію.

- Не використовувати свою акредитацію таким чином, щоб можна було припустити, що результати його діяльності схвалені НААУ.

- Не використовувати надану акредитацію так, щоб її можна було сприймати як оцінювання продукції з боку НААУ.

- Забезпечувати, щоб ніякий звіт, свідоцтво, сертифікат, протокол випробування, ні будь-яка їх частина, не використовувалися способом, який може ввести в оману.

- Посилаючись на свій статус акредитації у засобах масової інформації, рекламних матеріалах, брошурах або інших документах, дотримуватися вимог НААУ.

- Виконувати вимоги Правил застосування національного знака акредитації.

- На термін дії атестата акредитації укласти угоду з НААУ, що передбачає: надання документації, яка необхідна для оцінювання відповідності вимогам акредитації, забезпечення доступу у всі свої приміщення, забезпечення доступу до своєї документації й персоналу та своєчасна сплата НААУ всіх витрат, пов’язаних з проведенням інспекційного нагляду та повторного оцінювання, своєчасне інформування НААУ про зміни, що пов’язані з діяльністю ООВ.

- Оплачувати всі роботи, пов’язані з його акредитацією та моніторингом.

ЗАМОВНИК ПОСЛУГ ЗОБОВ’ЯЗАНИЙ:

- Завжди виконувати відповідні положення програми оцінки відповідності.

- Створювати усі необхідні умови для провадження оцінювання, зокрема надавати документацію на експертизу та доступ до всіх галузей і зареєстрованих даних (зокрема, звіти про внутрішні перевірки), а також доступ до персоналу, з метою оцінювання (наприклад, інспектування, оцінювання, повторне оцінювання) і розглядання скарг.

- Робити заяви, що стосуються оцінки відповідності тільки у тій сфері діяльності, стосовно якої було надано оцінку відповідності.

- Не використовувати оцінку відповідності своєї продукції таким чином, щоб завдати шкоди репутації ООВ ДП «Сумистандартметрологія» і не робити будь-яких заяв про оцінку відповідності своєї продукції, які ООВ ДП «Сумистандартметрологія» може розглядати, як несанкціоновані чи такі, що вводять в оману.

- Використовувати декларацію про відповідність, сертифікат відповідності (перевірки типу) лише для зазначення того, що продукцію оцінено відповідно до визначених стандартів;

- Забезпечити гарантію того, що жодну декларацію, сертифікат чи звіт або будь-яку їх частину не буде використано, для того щоб вводити в оману.

- Оплатити ООВ роботи відповідно до договору.

- Забезпечувати постійну відповідність продукції протягом всього терміну дії сертифікату відповідності.

                У випадку призупинення, скасування або закінчення терміну дії сертифіката припинити використання всіх рекламних матеріалів, що містять будь-яке посилання на сертифікацію/оцінки відповідності і вжити заходи, які вимагає схема сертифікації, а саме: повернути оригінал сертифіката та його копії.

- Надавати іншим сторонам копії сертифікаційних документів в їх цілісності і без змін.

- При посиланні на сертифікацію / оцінку відповідності продукції/, відповідність якої підтверджена ООВ,  в будь-яких документах, засобах інформації, брошурах чи рекламних матеріалах, замовник виконує вимоги органу сертифікації та оцінки відповідності або вимоги, визначені схемою сертифікації / оцінки відповідності.

- Виконувати усі вимоги, що можуть бути визначені схемою сертифікації / оцінки відповідності щодо використання знаку відповідності та інформації стосовно продукції.

- Після проведення випробувань надавати ООВ передбачені чинним законодавством документи, які містять результати випробувань.

- Зберігати записи щодо всіх відомих йому скарг, що стосуються відповідності вимогам  сертифікації, робити ці записи доступними ООВ і вживати відповідних заходів щодо таких скарг і будь-яких недоліків,  документувати проведені заходи.

- Невідкладно повідомляти ООВ про зміни, які можуть вплинути на здатність замовника відповідати вимогам сертифікації / оцінки відповідності.

ЗАМОВНИК МАЄ ПРАВО:

- Обирати орган з оцінки відповідності, рівень послуг та цінова політика якого його влаштовує найбільше.

- Отримати якісні послуги з оцінки відповідності у встановлений термін.

- Заздалегідь ознайомитися з інформацією про умови провадження оцінки відповідності і надавати будь-яку інформацію, необхідну для оцінювання продукції;

- Бути поінформованим про персональний склад групи аудиторів, що буде проводити оцінювання та при потребі оскаржити призначення будь-яких конкретних аудиторів чи експертів.

- Своєчасно отримувати інформацію про результати перевіряння.

- Провести коригувальні дії та усунути виявлені під час перевірки недоліки, після чого орган з оцінки відповідності проводить подальші роботи з урахуванням результатів вже проведеної діяльності;

- Вимагати, щоб результати перевіряння були оформлені документально.

- Дотримання органом з оцінки відповідності правил конфеденційності інформації отриманої у процесі сертифікації на всіх рівнях організації, охоплюючи комітети і сторонні органи або приватні особи, що діють від його імені, за винятком випадків , передбачених законодавством.

- Бути поінформованим про те, що інформацію про результати перевірки, проведеної в ході оцінювання відповідності, передано третій стороні, якщо цього вимагало чинне законодавство.

- Подати апеляцію до органу оцінки відповідності, в якій оскаржити дії його окремих фахівців та спільно вирішити усі спірні питання.

СЕРТИФІКАЦІЯ ХАРЧОВОЇ ТА ПРОМИСЛОВОЇ ПРОДУКЦІЇ

Схему сертифікації, що використовується під час добровільної сертифікації, визначає заявник з урахуванням особливостей виробництва та  за погодженням з ООВ.

 .Для сертифікації продукції використовуються такі схеми:

- сертифікація кожної партії;

- сертифікація продукції, що випускають серійно, без обстеження виробництва

- сертифікація продукції, що випускають серійно, з обстеженням виробництва;

- сертифікація з оцінкою сертифікованої системи управління якістю.

Роботи з сертифікації продукції здійснюються на підставі договорів між заявником і ООВ.

Порядок проведення робіт

Порядок проведення сертифікації продукції в загальному випадку містить:

- подання та розгляд заявки на сертифікацію;

- аналізування наданих документів та оформлення висновку за результатами аналізування документації;

- складання та затвердження плану діяльності з оцінювання із зазначенням схеми сертифікації;

- обстеження або оцінку сертифікованої системи управління якістю, як це передбачено схемою сертифікації;

- відбір та ідентифікація зразків продукції;

- випробування продукції з метою сертифікації (при цьому вибір лабораторії, яка проводитиме випробування, узгоджується із замовником;

- аналізування одержаних результатів та прийняття рішення про видачу сертифіката відповідності;

- видача сертифіката відповідності, укладання ліцензійної угоди;

- технічний нагляд за сертифікованою продукцією;

Відмова у видачі сертифіката відповідності

ООВ може відмовити Заявнику в сертифікації при наявності наступних факторів:

- невідповідність продукції вимогам нормативної документації (далі НД) за результатами ідентифікації;

- невідповідність продукції вимогам НД за результатами сертифікаційних випробувань;

- відсутність умов для випуску продукції стабільної якості – при сертифікації продукції, що випускається серійно, за схемою з обстеженням виробництва, оцінкою СУЯ.

- відмова Заявника від подальшого проведення робіт із сертифікації.

При негативних результатах сертифікаційних робіт відповідальний виконавець готує рішення про відмову у видачі сертифіката відповідності за формою. Рішення готується у 2-х примірниках, один з яких залишають у справі, а другий надсилають заявнику.

Рішення про відмову підписується начальником структурного підрозділу ООВ, заступником генерального директора із оцінки відповідності і затверджується керівником ООВ.

Рішення про відмову реєструється в журналі реєстрації Рішень про відмову.

ООВ у триденний термін сповіщає Заявника про своє рішення. Якщо Заявник особисто не може одержати рішення про відмову в ООВ, воно відправляється поштою, з повідомленням про одержання.

Якщо в результаті оцінювання виявлено невідповідності і заявник висловлює зацікавленість у продовженні процесу сертифікації, ООВ надає заявнику інформацію щодо додаткового оцінювання, яка зазначається в «Плані діяльності з оцінювання».

Якщо заявник погоджує виконання додаткових завдань з оцінювання, ООВ проводить повторне оцінювання з виконанням додаткових завдань.

Порядок призупинення або скасування дії ліцензійної угоди

та сертифіката відповідності

Дію ліцензійної угоди та сертифіката відповідності призупиняють у наступних випадках:

- за результатами технічного нагляду у випадку, якщо вжиттям коригувальних заходів, погоджених з ООВ підприємство може усунути причини виявлених невідповідностей та без проведення повторних випробувань підтвердити відповідність продукції вимогам НД;

- письмова заява ліцензіата;

- ООВ продукції виявлено невідповідність продукції вимогам НД;

- несплата коштів за проведення робіт з технічного нагляду, у т.ч. за контрольні випробування;

- ліквідації чи реорганізації підприємства;

- порушення вимог, що ставляться до продукції під час сертифікації;

- за негативними результатами технічного нагляду за сертифікованою продукцією, СУЯ;

- порушення правил застосування сертифіката та знака відповідності;

- невиконанні заявником умов ліцензійної угоди.

Рішення про призупинення дії сертифіката, ліцензійної угоди приймають у випадку, якщо вжиттям коригувальних заходів, погоджених з ООВ (як правило до 2-х  місяців) підприємство може усунути причини виявлених невідповідностей та без проведення повторних випробувань підтвердити відповідність продукції вимогам НД.

Один примірник рішення зберігають у справі з сертифікації, другий у триденний термін направляють із супровідним листом до заявника з повідомленням про одержання.

У разі скасування дії сертифіката заявник повинен після отримання листа повернути до ООВ оригінал сертифіката та всі його копії, які знищуються за актом комісією ООВ.

У разі призупинення дія сертифіката може бути поновлена за умови виконання заявником коригувальних заходів щодо усунення виявлених порушень та позитивних результатів контролю їх виконання ООВ.

ПРОЦЕДУРА ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДНОСТІ

У разі, коли процес виробництва продукції відповідає вимогам національних стандартів, і введення продукції у обіг здійснює виробник, або уповноважена ним особа-резидент України (далі - заявник), оцінювання відповідності здійснюють з використанням модулів: А (внутрышный контроль виробництва), А1 (внутрішній контроль виробництва і контрольовані випробування продукції), А2 (внутрішній контроль виробництва і контрольовані випробування продукції через довільні інтервали часу), В (перевірка типу), С (відповідність типові за результатами внутрішнього контролю виробництва), С1 (відповідність типові за результатами внутрішнього контролю виробництва та випробування продукції), D (відповідність типові шляхом забезпечення належної якості виробництва), D1(забезпечення належної якості виробництва), E (відповідність типові шляхом забезпечення належної якості продукції), E1 (забезпечення належної якості остаточного контролю та випробування продукції), F (відповідність типові за результатами перевірки продукції), F1(установлення відповідності продукції за результатами перевірки), G (відповідність одиниці продукції), H (цілковите забезпечення якості),H1 (цілковите забезпечення якості та перевірка проектування) згідно з вимогами затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 13 січня 2016 р. № 95.

В заявці необхідно вказати ці модулі.

Орган оцінки відповідності проводить роботи відповідно до обраного заявником модуля оцінки відповідності встановленої форми згідно з вимогами конкретного технічного регламенту та затвердженою в органі оцінки відповідності иетодикою (посилання на методику)

ВИМОГИ ДО ТЕХНІЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

Технічна документація, яку подає замовник послуг з оцінки відповідності повинна складатися українською мовою або іншою мовою за погодженням з призначеним органом з оцінки відповідності на кожне найменування продукції та містити:

- найменування та адреса виробника;

- вичерпні дані стосовно процесу виробництва продукції;

- підтвердження відповідності процесу виробництва вимогам національних стандартів (забезпечення належної якості виробництва);

- детальний опис виробу (фото, каталог), достатній для її однозначної ідентифікації;

- список стандартів з переліку національних стандартів, які в разі застосування є доказом відповідності продукції вимогам технічних регламентів;

- нормативний документ на конкретний вид продукції;

- інформацію про основні конструктивні особливості та комплектність;

- інструкцію з експлуатації (при наявності);

- протоколи випробувань.

Технічна документація повинна охоплювати всі стадії проектування, виробництва і застосування продукції та давати можливість оцінити її відповідність вимогам конкретного технічного регламенту.

ПОРЯДОК РОЗРАХУНКУ ВАРТОСТІ РОБІТ З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ

Вартість робіт, які проводяться в ДП «Сумістандартметрологія» під час оцінки відповідності, розраховуються на підставі норм часу в межах граничних нормативів трудомісткості, встановлених відповідно до «Правил визначення вартості робіт з сертифікації продукції та послуг», затверджених наказом Держспоживстандарту України від 11 квітня 2002 року №485 «Про затвердження Правил визначення вартості робіт з підтвердження відповідності у законодавчо регульованій сфері».

Перелік робіт, що виконуються під час оцінки відповідності продукції, визначається відповідно до обраної схеми.

РОЗГЛЯД СКАРГ

В ООВ ДП «Сумистандартметрологія» розроблено процедуру для розгляду скарг, апеляцій та спірних питань. Порядок розгляду апеляцій передбачає:

- підтвердження, що скарга або апеляція стосується діяльності ООВ;

-  підтвердження отримання скарги або апеляції;

- відповідальність за збір і перевірку всієї необхідної інформації щодо скарги або апеляції;

- реєстрацію, розгляд та прийняття рішень щодо всіх апеляцій, скарг та листів стосовно спірних питань;

- забезпечення відсутності конфлікту інтересів;

- здійснення коригувальних дій, які включають заходи для зменшення наслідків будь-якої невідповідності, відновлення відповідності з вимогами оцінювання настільки швидко, наскільки можливо, запобігання повторенню невідповідності;

- документування заходів стосовно спірних питань та коригувальних дій;

- оцінку ефективності коригувальних дій запроваджених ООВ.

Персонал ООВ, включаючи керівний, не бере участі в розгляді будь-якої апеляції, якщо він був задіяний протягом двох років у відношенні замовника чи постачальника, апеляція якого розглядається.

Запрошуємо Вас до співробітництва !

Наша адреса : 40007, м. Суми, вул. Харківська, 101, 7 поверх , кімната 701

Телефони для довідок :

33-33-78

0958836143 - Кисляк Володимир Вікторович (Провідний фахівець із сертифікації)