Переваги впровадження систем управління

Які переваги від впровадження та сертифікації системи управління якістю відповідно до вимог ДСТУ ISO 9001 (ISO 9001) на підприємстві?

Серія стандартів ІSO 9000 — це міжнародні стандарти, що узагальнюють передовий світовий досвід в області управляння якістю. Коли говорять про «Стандарти серії ІSO 9000», мають на увазі три міжнародних стандарти: ІSO 9000, ІSO 9001 і ІSO 9004. В Україні вони прийняті як національні: ДСТУ ISO 9000, ДСТУ ISO 9001 і ДСТУ ISO 9004. Ключове поняття, використовуване в стандартах — «Система управління якістю». Особливістю стандартів є те, що вони висувають вимоги не до якості продукції прямо, а до системи організації управління виробництвом, що покликано забезпечувати передбачуваний і стабільний рівень якості продукції. З погляду стандартів серії ІSO 9000, якісною вважається та продукція, яка задовольняє як специфікованим (прописаним), так і передбачуваним (не прописаним) очікуванням замовника.
Система управління якістю відповідно до вимог ДСТУ ІSO 9001 (ІSO 9001) допомагає підприємству підвищити рівень задоволеності і очікувань замовника та, зокрема, забезпечує:

поліпшення продуктивності та ефективності, що веде до зниження вартості продукції, а, отже, до підвищення конкурентоспроможності;

поліпшення якості продукції або послуги, і в такий спосіб більше високий рівень задоволеності замовника;

поліпшення сприйняття замовником іміджу підприємства, торговельної марки;

-         поліпшення взаємозв'язків у колективі – всі розуміють, що потрібно від кожного, і одержують моральне задоволення від роботи;

Інтеграція України на рівноправній основі у світову економіку можлива тільки за умови використання міжнародних стандартів. Вступ України до СОТ відкрив вільний доступ на наш ринок іноземним компаніям. Продукція й послуги більшості українських компаній виявляться неконкурентоспроможною через невідповідність міжнародним вимогам, що веде до втрати ринку. Вихід на зовнішній ринок також буде нелегким через те, що однією з основних умов тендерів по поставці продукції й послуг є наявність сертифіката відповідності системи управління якістю вимогам міжнародного стандарту ІSO 9001. Європейські підприємства поділяють своїх постачальників на 3 групи, причому різниця закупівельної ціни в цих групах досить істотна (до 15%):

абсолютно надійні (сертифікована система управління якістю ІSO 9001);

відносно надійні (система управління якістю на етапі впровадження);

 не надійні (система управління якістю відсутня).

Для чого потрібно впроваджувати систему управління безпечністю харчових продуктів відповідно до вимог ДСТУ 4161 або ДСТУ ISO 22000, які базуються на концепції «Аналіз ризиків та критичні контрольні точки» (НАССР) на підприємстві?

Система управління безпечністю харчових продуктів (СУБХП) забезпечує контроль на всіх етапах процесу виробництва, збереження та реалізації харчових продуктів, де можуть виникнути небезпечні ситуації. На даний час у країнах ЄС, США та Канаді впровадження та застосування СУБХП в харчовій промисловості є обов’язковою. Одним з основних принципів СУБПХ є виявлення всіх можливих небезпечних факторів (біологічних, хімічних, фізичних), які мають вплив на безпечність продукту, з наступним визначенням конкретних шляхів їх усунення, попередження або мінімізації. Важливою перевагою СУБПХ є те, що вона заснована на попереджені небезпек (помилок), а не виявленні їх шляхом контролю готової продукції. Система НАССР дозволяє передбачити ризики під час виробництва харчових продуктів і, тим самим, забезпечити споживачам гарантії безпечності продукції. Таким чином, застосування системи управління безпечністю харчових продуктів дає суттєві переваги, в тому числі:

забезпечує системний підхід, який містить в собі всі характеристики безпечності харчових продуктів від сировини до кінцевого продукту;

дозволяє підприємствам перейти від випробувань кінцевого продукту до використання запобіжних дій забезпечення безпечності під час виробництва та реалізації;

надає споживачам документально підтверджену впевненість в безпечності харчових продуктів;

забезпечує зменшення витрат, які пов’язані з відкликанням небезпечної продукції, штрафними санкціями, судовими позовами;

 може бути інтегрованою в загальну систему управління якістю;

 дає переваги для виходи продукції на міжнародний ринок. 

perevagu

 

perevagu2